Niezależny obrońca stanowi podstawową gwarancję przestrzegania zasad rzetelnego i uczciwego procesu karnego. Czuwamy nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień naszych klientów, aktywnie działając na każdym etapie postępowania. Z doświadczenia wiemy, że intensywna praca obrońcy w toku czynności wykonywanych przez Policję lub Prokuraturę jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony interesu klienta. Wiele już widzieliśmy. Codziennie pracujemy na zaufanie naszych klientów.

Kancelaria specjalizuje się w zakresie:

  • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
  • przestępstw przeciwko mieniu
  • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
  • przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
  • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych
  • przestępstw skarbowych
  • przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii

Kancelaria zapewnia pomoc na etapie postępowania wykonawczego (np. odroczenie wykonania kary i przerwa w karze, warunkowe przedterminowe zwolnienie).

Doradzamy również w zakresie uzyskiwania od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Kancelaria świadczy również usługi na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. W związku z wprowadzonymi w 2015 r. zmianami w ustawach kodeks karny oraz kodeks postępowania karnego, rola pokrzywdzonego w toku procesu karnego nabrała istotnego znaczenia. Pokrzywdzony korzystając ze swoich uprawnień może bardzo szybko uzyskać pełną kompensację wyrządzonej mu szkody, bez konieczności prowadzenia długotrwałego procesu cywilnego. Warto wykorzystywać nowe możliwości.

Usługi dla osób pokrzywdzonych obejmują pomoc w sporządzeniu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, a także prywatnego oraz subsydiarnego aktu oskarżenia. Kancelaria podejmuje się również reprezentacji procesowej pokrzywdzonych na wszystkich etapach postępowania.

Kancelaria Adwokacka Jarosław Reimus

ul. Grunwaldzka 19/423

60-782 Poznań

tel. 600 443 073

kancelaria@reimus-adwokat.pl